Teacher Text provides all Teacher textbooks for STD 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 & 12.

Thursday, August 26, 2021

Kirathavritham Poem Summary in Malayalam PDF Download

Kirathavritham Poem Summary in Malayalam PDF Download
Kirathavritham Poem Summary in Malayalam PDF Download

Kirathavritham Poem Summary in Malayalam: In this article, we will provide you with a summary of Kirathavritham Poem. Also, in this article, we will also provide Kirathavritham Poem Summary in Malayalam for ease of everyone. We have extracted a summary of Kirathavritham Poem and have uploaded them in English and Malayalam for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the Kirathavritham Poem Summary in Malayalam please let us know in the comments.


Kirathavritham Poem Summary Details

We have also found out some important details about the Kirathavritham Poem below:


Name

Kirathavritham Poem

Written By

Kadammanitta Ramakrishnan

Language

Malayalam/English

Material

Summary

Format

Doc/PDF

Provider

Teacher Text


How to find Kirathavritham Poem Summary in Malayalam Summary?

  1. Visit our website Teacher Text.
  2. Look for summary in malayalam
  3. Now search for Kirathavritham Poem Summary.
  4. Click on Kirathavritham Poem Summary in Malayalam Post.

Kirathavritham Poem Summary in Malayalam PDF

You can check below the summary of Kirathavritham Poem in malayalam language.


Kirathavritham By Kadammanitta Ramakrishnan

ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റു കിടക്കും ഈറൻകണ്ണു തുറന്നും
കരിമൂർഖൻ വാലിൽ കിളരും പുരികം പാതി വളച്ചും
നീറായ വനത്തിൻ നടുവിൽ നിൽപ്പു കാട്ടാളൻ
നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പു കാട്ടാളൻ

ആകാശത്തച്ഛൻ ചത്തുകിടപ്പതു കണ്ടു നടുങ്ങി
മലയോരത്തമ്മയിരുന്നു ദഹിപ്പതു കണ്ടു കലങ്ങി
മുല പാതി മുറിഞ്ഞവളാറ്റിൻകരയിൽ കനലായി വിളിച്ചു
കനലിൻ വിളി ചാട്ടുളിയായികരളിൽ ചെന്നാഞ്ഞുതറച്ചു
കണയേറ്റ കരിമ്പുലിപോലെ ഉരുൾപൊട്ടിയ മാമലപോലെ
ഉലകാകെയുലയ്ക്കുംമട്ടിൽ അലറീ കാട്ടാളൻ
അലകടലിൻ വേരുപറിക്കാൻ കുതറീ കാട്ടാളൻ
ഒരു നിമിഷം തേങ്ങിക്കരയും വേഴാമ്പൽപ്പക്ഷികണക്കെ
മഴനീരിനു മാനം നോക്കിയിരുന്നു കാട്ടാളൻ
മാനത്തിനു മൗനം, ഭ്രാന്തസ്നേഹത്തിനു ദാഹം പെരുകി
മാന്തോപ്പുകളുരുകും മണ്ണിലിരുന്നു കാട്ടാളൻ.കരിമേഘം ചത്തുകിടക്കും കാകോളക്കടലോ മാനം?
കരിമരണം കാവലിരിക്കും കടുനോവിൻ കോട്ടയിലോ ഞാൻ?
എവിടെൻെറ കിനാക്കൾ വിതച്ചോരിടിമിന്നലു പൂക്കും മാനം
എവിടെൻെറ തുളസിക്കാടുകൾ, ഈറൻമുടി കോതിയ സന്ധ്യകൾ?
പച്ചപ്പൈ ചാടിനടക്കും മുത്തങ്ങാപ്പുല്ലുകളെവിടെ?

കറുകപ്പുൽത്തുമ്പത്തമ്പിളി കളമെഴുതിപ്പാടിയ രാവുകൾ
കാറ്റിന്റെ ചിലങ്കകൾ കെട്ടി കാട്ടാറിൻ തരിവള മുട്ടി
കാടത്തികൾ ചോലമരത്തിൻചോട്ടിൽ ചുവടൊത്തു കളിക്കെ,
കരിവീട്ടിക്കാതൽ പിണഞ്ഞും കൺപീലിക്കാടു വിടർന്നും
കവിളത്തഴകേഴു വളഞ്ഞും പൂഞ്ചായൽ കെട്ടുകളൂർന്നും
ഉടലിളകിയരക്കെട്ടിളകി മുലയിളകിക്കാർമുടി ചിതറി
കാടത്തികൾ ചോലമരത്തിൻചോട്ടിൽ ചുവടൊത്തു കളിക്കെ,
മുളനാഴി നിറച്ച പഴഞ്ചാറൊരു മോന്തിനു ലഹരിപിടിച്ചാ
മാഞ്ചോട്ടിൽ താളം കൊട്ടി തലയാട്ടിയ ഞാനിന്നെവിടെ?എവിടെപ്പോയെൻെറ ദിനങ്ങൾ? എവിടെപ്പോയെൻെറ കിടാങ്ങൾ?
തേൻകൂടുകൾ തേടിപ്പോയോരാൺകുട്ടികളെൻെറ കിടാങ്ങൾ
പൂക്കുട നിറയ്ക്കാൻ പോയോരെൻകുട്ടികൾ പെൺപൈതങ്ങൾ.
അമ്മിഞ്ഞച്ചുണ്ടത്തൊട്ടിയൊ – രാമ്പൽപ്പൂമൊട്ടുകളെവിടെ?
തളിരെല്ലുകൾ കരിയും മണമോ തറയുന്നു നാഡികളിൽ?
മലരുരുകിയൊലിക്കും നിറമോ നിറയുന്നു ദിക്കുകളിൽ?
ഈറ്റപ്പുലി മുരളും കണ്ണിൽ ഊറിയടർന്നൊരു തീത്തുള്ളി
കാട്ടാളൻ കരളിൽ നുറുങ്ങിയ നട്ടെല്ലു നിവർന്നെഴുന്നേറ്റു
ചുരമാന്തിയെഴുന്ന കരുത്തിൻ തിരമാലകൾ ചീറിയലച്ചു

“വേട്ടക്കാരവരുടെ കൈയുകൾ വെട്ടും ഞാൻ കൽമഴുവോങ്ങി
മലതീണ്ടിയശുദ്ധം ചെയ്തവർ തലയില്ലാതൊഴുകണമാറ്റിൽ
മരമൊക്കെയരിഞ്ഞവരെന്നുടെ കുലമൊക്കെ മുടിച്ചവരവരുടെ
കുടൽമാലകൾകൊണ്ടു ജഗത്തിൽ നിറമാലകൾ തൂക്കും ഞാൻ.
കുരലൂരിയെടുക്കും ഞാനാക്കുഴലൂതി വിളിക്കും വീണ്ടും
മത്താടി മയങ്ങിയ ശക്തികൾ എത്തും ഞാൻ വില്ലുകുലയ്ക്കും
കുലവില്ലിനു പ്രാണഞരമ്പുകൾ പിരിയേറ്റിയ ഞാണേറ്റും ഞാൻ
ഇടിമിന്നലൊടിച്ചമ്പഗ്നിത്തിരയായക്കരിമുകിലിൽ ചെ-
ന്നുരയും പൊരി പേമഴയായിപ്പൊഴിയും
പൊടിവേരുകളായിപ്പടരും മുള പൊട്ടിവിളിക്കും കിരണം
ഒരു സൂര്യനുദിക്കും നിഴലായിട്ടമ്പിളി വളരും വളരും
വനമോടികളാടിത്തെളിയും വനമൂർച്ഛയിൽ ദുഃഖം തകരും ഞാനന്നു ചിരിക്കും.”നീറായ വനത്തിൻ നടുവിൽ നിൽപ്പു കാട്ടാളൻ…
നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പു കാട്ടാളൻ…


Kirathavritham Poem Summary in English PDF

You can check below the summary of Kirathavritham Poem in English language.


Kirathavritham By Kadammanitta Ramakrishnan

Eetappuli will lie down and open his eyes
Karimurkhan's tail is clenched and his eyebrows are bent in half
A savage standing in the middle of a wet forest
A savage with a torch in his chest

Heavenly Father trembled when he saw him dead
The mountain mother was disturbed to see the fire
The breast was cut in half and called charcoal in Valattinkara
Kanalin's call whipped into the whip
Like a roasted mackerel, like a rolled-up mammoth
Alari savage like the world
The horse is the savage to uproot the waves
Take a moment to sigh and sigh
The savage was watching the rain
Silence for honor, thirst for mad love increased
The savage was in the dust of the mangroves.The black cloud will die, or the sea of cocoons?
Am I on the brink of death?
Where Kinakas are sown, flowers bloom and bloom
Where are the Tulsi forests and the wet hairy evenings?
Where are the green grasshoppers?

Nights written by Karukappulthumpathambili
The wind blew the twigs and knocked the cathartic straw
The quails play under the chola tree,
Kariveettikathal is intertwined and the eyelids are wide open
The cheekbones are curved and the fungus is knotted
The body was shaken and the breasts were scattered
The quails play under the chola tree,
Intoxicated by an old-fashioned monkey filled with bamboo shoots
Where am I?Where are the days gone? Where did the kids go?
The babies of the children who went in search of honeycombs
The girls who went to fill the flower basket.
Amminnachundathottiyo - Where are the ramp flower buds?
Burning and burning smell in the nerves?
Are the directions filled with mountaineering and color?
Eetappuli growled and a drop of fire fell in his eye
The savage stood upright with a broken spine in his liver
The waves roared with rushing force

“I cut the hands of the hunters and washed the stones
Those who have purified their faeces will not be able to move their heads
മരമൊക്കെയരിഞ്ഞവരെന്നുടെ കുലമൊക്കെ മുടിച്ചവരവരുടെ
I will hang the colors of the world with the intestines.
I'll take the trumpet and call the flute again
The bewitching powers will arrive and I will bow
I am the one who broke the nerves of the bow
ചെ-
It will rain and rain
The ray bursts into dust and sprouts
It grows and grows in the shade of a sun
I will laugh at the wildfires and the grief in the forest. ”The savage standing in the middle of the wet forest
നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നില്പ്പു കാട്ടാളൻ


About the Author Basheer


M. R. Ramakrishna Panikkar (22 March 1935 – 31 March 2008), popularly known as Kadammanitta Ramakrishnan or Kadammanitta, was an Indian poet. He was born in Kadammanitta province of Pathanamthitta district, Kerala. His childhood experiences, especially the Patayani songs, had a strong influence on his literary work.


Conclusion on Kirathavritham Poem Summary in Malayalam

We hope that you have found this Kirathavritham Poem Summary in Malayalam useful. If you have any queries related to Kirathavritham Poem Summary in Malayalam, drop your questions below in the comment box.

Summary of Other Novels

Share:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © Teacher Text: SCERT Kerala Teachers Hand Books for All Classes About | Contact | Privacy Policy