Teacher Text provides all Teacher textbooks for STD 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 & 12.

Thursday, August 26, 2021

Manaswini Poem Summary in Malayalam PDF Download

Manaswini Poem Summary in Malayalam PDF Download
Manaswini Poem Summary in Malayalam PDF Download

Manaswini Poem Summary in Malayalam: In this article, we will provide you with a summary of Manaswini Poem. Also, in this article, we will also provide Manaswini Poem Summary in Malayalam for ease of everyone. We have extracted a summary of Manaswini Poem and have uploaded them in English and Malayalam for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the Manaswini Poem Summary in Malayalam please let us know in the comments.


Manaswini Poem Summary Details

We have also found out some important details about the Manaswini Poem below:


Name

Manaswini Poem

Written By

Changampuzha Krishna Pillai

Language

Malayalam/English

Material

Summary

Format

Doc/PDF

Provider

Teacher Text


How to find Manaswini Poem Summary in Malayalam Summary?

  1. Visit our website Teacher Text.
  2. Look for summary in malayalam
  3. Now search for Manaswini Poem Summary.
  4. Click on Manaswini Poem Summary in Malayalam Post.

Manaswini Poem Summary in Malayalam PDF

You can check below the summary of Manaswini Poem in malayalam language.


മഞ്ഞത്തെച്ചി പൂങ്കുല പോലെ
മഞ്ജിമ വിടരും പുലര്‍കാലേ,
നിന്നൂലളിതേ, നീയെന്മുന്നില്‍
നിര്‍വൃതി തന്‍ പൊന്‍കതിര്‍പോലെ!

ദേവ നികേത ഹിരണ്മയമകുടം
മീവീ ദൂരെ ദ്യുതിവിതറി
പൊന്നിന്‍ കൊടിമരമുകളില്‍ ശബളിത-
സന്നോജ്ജ്വലമൊരു കൊടി പാറി!

നീലാരണ്യ നിചോള നിവേഷ്ടിത-
നിഹാരാര്‍ദ്രമഹാദ്രികളില്‍,
കല്യലസജ്ജല കന്യക കനക-
ക്കതിരുകള്‍കൊണ്ടൊരു കണിവെയ്ക്കേ
കതിരുതിരുകിലൂമദൃശ്യ ശരീരകള്‍.
കാമദ കാനന ദേവതകള്‍
കലയുടെ കമ്പികള്‍ മീട്ടും മട്ടില്‍
കളകളമിളകീ കാടുകളില്‍!
മഞ്ഞല മാഞ്ഞിളവെയ്ലൊളിയില്‍,ദല-
മര്‍മ്മരമൊഴുകീ മരനിരയില്‍

ഈറന്‍ തുകിലില്‍ മറഞ്ഞൊരു പൊന്നല
പാറി മിനുങ്ങിയ തവഗാത്രം.
മിത്ഥ്യാവലയിത സത്യോപമരുചി
തത്തി ലസിച്ചൂ മമ മുന്നില്‍!
ദേവദയാമയ മലയജശകലം
താവിയ നിന്‍ കുളിര്‍നിടിലത്തില്‍.
കരിവരിവണ്ടിന്‍ നിരകള്‍ കണക്കെ-
ക്കാണായ്പ്പരിചൊടു കുറുനിരകള്‍!
സത്വഗുണശ്രീഃചെന്താമര മലര്‍
സസ്മിതമഴകില്‍ വിടര്‍ത്തിയപോല്‍,
ചടുലോല്‍പല ദളയുഗളം ചൂടി-
ചന്ദ്രിക പെയ്തൂ നിന്‍വദനം!

ഒറ്റപ്പത്തിയോടായിരമുടലുകള്‍
ചുറ്റുപിണഞ്ഞൊരു മണിനാഗം
ചന്ദനലതയിലദോമുഖശയനം
ചന്ദമൊടിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍,
വിലസീ, വിമലേ ചെറിയൊരു പനിനീ-
രലര്‍ ചൂടിയ നിന്‍ ചികുരഭരം!
ഗാനം പോല്‍, ഗുണകാവ്യം പോല്‍ മമ
മാനസമോര്‍ത്തു സഖി നിന്നെ....

തുടുതുടെയൊരു ചെറു കവിത വിടര്‍ന്നു
തുഷ്ടിതുടിക്കും മമ ഹൃത്തില്‍!
ചൊകചൊകയൊരു ചെറുകവിത വിടര്‍ന്നൂ
ചോരതുളുമ്പിയ മമ ഹൃത്തില്‍!

മലരൊളി തിരളും മധുചന്ദ്രികയില്‍
മഴവില്‍ക്കൊടിയുടെ മുനമുക്കി,
എഴുതാനുഴറീ കല്‍പന ദിവ്യമൊ-
രഴകിനെ, എന്നെ മറന്നൂ ഞാന്‍!
മധുരസ്വപ്ന ശതാവലി പൂത്തൊരു
മായാലോകത്തെത്തീ ഞാന്‍!
അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത-
വിദ്യുന്മേഘല പൂകീ ഞാന്‍!....

രംഗം മാറി-കാലം പോയീ,
ഭംഗംവന്നൂ ഭാഗ്യത്തില്‍
കോടിയവസൂരിയിലുഗവിരൂപത
കോമരമാടീ നിന്നുടലില്‍.

കോമളരൂപിണി, ശാലിനി, നീയൊരു
കോലം കെട്ടിയമട്ടായി.
മുകിലൊളിമാഞ്ഞൂ, മുടികള്‍ കൊഴിഞ്ഞൂ
മുഖമതി വികൃതകലാവൃതമായ്,
പൊന്നൊളി പോയീ കാളിമയായി;
നിന്നുടല്‍വെറുമൊരു തൊണ്ടായീ.
കാണാന്‍ കഴിയാ-കണ്ണുകള്‍ പോയീ;
കാതുകള്‍ പോയീ കേള്‍ക്കാനും!

നവനീതത്തിനു നാണമണയ്ക്കും
നവതനുലതതന്‍ മൃദുലതയെ,
കഠിനം!- ചീന്തിയെറിഞ്ഞാരടിമുടി
കടുതലരാകിന വടുനിരകള്‍!

ജാതകദോഷം വന്നെന്തിന്നെന്‍
ജായാപദവി വരിച്ചൂ നീ?
പലപലരമണികള്‍ വന്നൂ, വന്നവര്‍
പണമെന്നോതി-നടുങ്ങീ ഞാന്‍.
പലപലകമനികള്‍ വന്നൂ, വന്നവര്‍
പദവികള്‍ വാഴ്ത്തീ- നടുങ്ങീ ഞാന്‍
കിന്നരകന്യകപോലെ ചിരിച്ചെന്‍-
മുന്നില്‍ വിളങ്ങിയ നീ മാത്രം,
എന്നോടരുളി: "യെനിക്കവിടുത്തെ-
പ്പൊന്നോടക്കുഴല്‍ മതിയല്ലോ!....
നിന്നുടെ പുല്ലാങ്കുഴലിതെനിക്കോരു
പൊന്നോടക്കുഴലാണല്ലോ!. ...."

പുളകമണിഞ്ഞിട്ടുടനടി ഞാനൊരു
പുതുലോകത്തിലെ യുവ നൃപനായ്.
ഇന്നോ ഞാനാ നാടുഭരിക്കും
മന്നവനല്ലോ, മമനാഥേ!
നീയോനിഹതേ, നീയോ?-നിത്യം
നീറുകയാണയി മമ ഹൃദയം.
കണ്ണുകളില്ല, കാതുകളില്ല-
തിണ്ണയില്‍ ഞാന്‍ കാല്‍ കുത്തുമ്പോള്‍,
എങ്ങനെ പക്ഷേ വിരിപ്പൂ ചുണ്ടില്‍
ഭംഗിയിണങ്ങിയ പുഞ്ചിരികള്‍?
അന്ധതകൊണ്ടും ഭവനം സേവന-
ബന്ധുരമാക്കും പൊന്‍തിരികള്‍?
അപ്പൊന്‍തിരികള്‍ പൊഴിഞ്ഞു വെളിച്ചം;
തപ്പുന്നോ പിന്നിരുളിതില്‍ ഞാന്‍?...
ദുര്‍വ്വാസനകളിടയ്ക്കിടെയെത്തി-
സര്‍വ്വകരുത്തുമെടുക്കുകിലും,
അടിയറവരുളുകയാണവയെന്നോ-
ടൊടുവില്‍-ശക്തിതരുന്നൂ നീ!
പ്രതിഷേധസ്വര മറിയാതെഴുമ-
പ്രതിമഗുണാര്‍ദ്ര മനസ്വിനി നീ
എങ്കിലുമേതോ വിഷമ വിഷാദം
തങ്കുവതില്ലേ നിന്‍കരളില്‍?
ഭാവവ്യാപക ശക്തി നശിച്ചോ-
രാവദനത്തിന്‍ ചുളിവുകളില്‍
ചില ചില നിമിഷം പായാറില്ലേ
ചിന്ത വിരട്ടിയ വീര്‍പ്പലകള്‍?
നിന്‍കവി,ളമലേ, നനയുന്നില്ലേ
നീ കുടികൊള്ളും വിജനതയില്‍?
കൊടുകാറ്റലറിപ്പേമഴ പെയ്തിടു-
മിടവപ്പാതി പ്പാതിരയില്‍
ശാരദ രജനിയിലെന്നതുപോല്‍, നീ
ശാലിനി, നിദ്രയിലമരുമ്പോള്‍.
അകലത്തറിയാത്തലയാഴികള്‍ത-
ന്നകഗുഹകളില്‍ നിന്നൊരു നിനദം,
പരുകിപ്പെരുകി വരുമ്പോലെന്തോ
സിരകളെയൊരു വിറയറിയിയ്ക്കേ.
കാട്ടാളന്‍ കണയെയ്തൊരു പൈങ്കിളി
കാതരമായിപ്പിടയുമ്പോല്‍,
പിടയാറില്ലേ നിന്‍ഹതചേതന
പിടികിട്ടാത്തൊരു വേദനയില്‍?....

വര്‍ണ്ണം, നിഴലു, വെളിച്ചം, നാദം
വന്നെത്താത്തൊരു തവ ലോകം
അട്ടിയി,ലട്ടിയി,ലിരുളിരുളിന്‍മേല്‍
കട്ടപിടിച്ചൊരു പാതാളം!
ഇല്ലൊരു തൈജസകീടം കൂടിയു-
മെല്ലാ,മിരുളാണിരുള്‍ മാത്രം!
മമതയിലങ്ങനെ നിന്നരികേ ഞാന്‍
മരുവും വേളയി,ലൊരുപക്ഷേ,
നീലനിലാവിലെ വനമേഖലപോല്‍
നിഴലുകളാടാമവിടത്തില്‍!
തെല്ലിടമാത്രം-പിന്നീടെല്ലാ-
മല്ലാ,ണെന്തൊരു ഹതഭാഗ്യം!
നിന്‍ കഥയോര്‍ത്തോര്‍ത്തെന്‍ കരളുരുകി-
സ്സങ്കല്‍പത്തില്‍ വിലയിക്കേ,
ഏതോനിര്‍വൃതിയിക്കിളികൂട്ടി
ചേതനയണിവൂ പുളകങ്ങള്‍!
വേദന, വേദന, ലഹരിപിടിക്കും
വേദന-ഞാനിതില്‍ മുഴുകട്ടേ!
മുഴുകട്ടേ, മമ ജീവനില്‍ നിന്നൊരു
മുരളീ മൃദൂരവമൊഴുകട്ടേ


Manaswini Poem Summary in English PDF

You can check below the summary of Manaswini Poem in English language.


Like a yellow inflorescence
Manjima will leave in the morning,
In front of you
Nirvriti is like his golden ear!

Deva Niketha Hiranmayamakudam
Meewee shone away
Shabalita on the golden flagpole-
A flamboyant flag flew!

Nilaranya Nichola Niveshtitha-
In the Niharadra Mahadris,
കല്യലസജ്ജല കന്യക കനക-
കതിരുകള്കൊണ്ടൊരു കണിവെയ്ക്കേ
Radiant bodies.
Kamada forest goddesses
As if the wires of art were being redeemed
In the weedy forests!
Yellowish yellowish, group-
In the woods of the Marmaramozhi

A gold hidden in eran leather
Parry shiny tawagatra.
Mythical truth-tasting
Tatti Lasichu Mama in front!
Devadayamaya Malayajasakalam
Tavia nin in the cold.
Count the number of rows of carriages-
Fight the foxes!
Satvagunasree Chenthamara flower
As if smitten in the rain,
ചടുലോല്പല ദളയുഗളം ചൂടി-
Chandrika Peethu Ninvadanam!

Loneliness
A bell ringing around
ചന്ദനലതയിലദോമുഖശയനം
When the moon rises,
വിലസീ, വിമലേ ചെറിയൊരു പനിനീ-
Roller hot nin chikurabharam!
Like a song, like a poem, Mama
മനസമോര്ത്തു സഖി നിന്നെ ....

A short poem followed
Mama's heart will be full of joy!
A short poem by Choka Choka unfolded
Bloody mother!

Honey and waves in Madhuchandrika
The tip of the rainbow flag,
Writing Commandment Divine-
Damn, I forgot!
Sweet dream asparagus flower
I'm in the world of magic!
അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത-
I am an electronics pookie! ....

The scene changed - time went by,
Disappointed and lucky
Kodiyavasuriyilugavirupatha
In the coma.

Komalarupini, Shalini, you are one
The column is tied.
The hair fell out and the hair fell out
The face is distorted,
പൊന്നൊളി പോയീ കാളിമയായി;
നിന്നുടല്വെറുമൊരു തൊണ്ടായീ.
Can't see — eyes gone;
Ears go and listen!

Shame on Navneet
The softness of innovation,
Tough!
Severe scars!

Why the horoscope came bad
Did you win?
Many bells came and went
I'm trembling with money.
Many planets came and went
Congratulations on the ranks- I shuddered
കിന്നരകന്യകപോലെ ചിരിച്ചെൻ-
Only you, as the parent can know for sure.
He said to me: "Leave me-
പൊന്നോടക്കുഴൽ മതിയല്ലോ! ....
നിന്നു പുല്ലാങ്കുഴലിതെനിക്കോരു
It's like a gold pipe !. .... "

I'm excited
The young hero of the new world.
Today I will rule the country
മന്നവനല്ലോ, മമനാഥേ!
Niyonihathe, you? -Everyday
Mama's heart was pounding.
No eyes, no ears-
When I set foot on the mat,
But how to spread lips
Beautiful smiles?
Home service for the blind-
Can ponies be related?
The candles are ripe and light;
Am I in the wrong? ...
ദുർവാസനകളിടയ്ക്കിടെയെത്തി-
Despite all the power,
അടിയറവരുളുകയാണവയെന്നോ-
Finally, give me strength!
പ്രതിഷേധസ്വര മറിയാതെഴുമ-
You are an idol-minded person
Depression, however
Aren't you staying in your heart?
Destroyed the power of emotion-
In the wrinkles of ravadana
Doesn't it fly for a few moments
Thought-provoking swells?
Ninkavi, lamale, do not get wet
Will you live in desolation?
കൊടുകാട്ടലറിപ്പേമഴ പെയ്തിടു-
In the middle half
As in Sharada Rajini, you
Shalini, while asleep.
അകലത്തറിയാത്തലയാഴികൾത-
A sound from the caves,
Something like getting hurt
Let the veins tremble.
A pinkie with a savage snout
When heartbroken,
പിടയാറില്ലേ നിന്ഹതചേതന
In unbearable pain? ....

Color, shadow, light, tone
A world that never came
Attii, lattii, on the dark side
A clotted abyss!
There is also a thyme-
Mella, only Mirulanirul!
I do not know
During the desert, perhaps,
Like the forest on the blue moon
In the shadows!
Only then-later-
Malla, what a misfortune!
Your story melts my liver-
Price in concept,
എതോനിർവൃതിയിക്കിളുകൂട്ടി
Chetanayanivu thrills!
Pain, ache, intoxication
Pain-let me immerse myself in it!
By the way, Mama is out of life
Let Murali be soft


About the Author Basheer


Changampuzha Krishna Pillai (Malayalam: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള) (10 October 1911 – 17 June 1948) was a celebrated Malayalam poet from Kerala, India, known for his elegy Ramanan (Malayalam: രമണന്‍) which was written in 1936 and sold over 100,000 copies. It is a long pastoral elegy, a play written in the form of verse, allegedly based on the life of Changampuzha's friend Edappally Raghavan Pillai. It is also adapted into a movie in 1967. He is credited with bringing poetry to the masses with his simple romantic style. He died of tuberculosis at a young age of 37. His style influenced the next few generations of Malayalam poetry, notable among them was Vayalar Ramavarma, famous Malayalam lyricist.


Conclusion on Manaswini Poem Summary in Malayalam

We hope that you have found this Manaswini Poem Summary in Malayalam useful. If you have any queries related to Manaswini Poem Summary in Malayalam, drop your questions below in the comment box.

Summary of Other Novels

Share:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © Teacher Text: SCERT Kerala Teachers Hand Books for All Classes About | Contact | Privacy Policy